Domov > Novice > Preventivni ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja invazivne tujerodne vrste želve

Preventivni ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja invazivne tujerodne vrste želve

Letošnjo jesen smo se v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok posvetili tudi preventivnim ukrepom v sklopu ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, financiranih s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

V okviru preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst smo o tujerodnih invazivnih želvah med vodenimi ogledi spregovorili z učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol. Sprva smo jim predstavili značilnosti naše edine domorodne sladkovodne vrste želve močvirske sklednice (Emys orbicularis) in pomen njenega varstva. Kot enega pomembnejših dejavnikov, ki ogroža močvirsko sklednico v rezervatu, smo izpostavili množično prisotnost invazivne tujerodne vrste okrasne gizdavke (Trachemsy scripta, poznane predvsem pod do nedavnega uveljavljenim imenom – popisana sklednica). Otroci so spoznali novo ime želve in vzroke zakaj je to ena izmed najpogosteje izpuščenih tujerodnih živalskih vrst v naravno okolje. Izpostavili smo tudi razloge zakaj v naravi predstavlja grožnjo tako močvirski sklednici kot tudi drugim vrstam in ogroža celo zdravje človeka.

Zgibanka "»Zakaj bi morali vsi poznati okrasno gizdavko", 1. ponatis, foto: Kim Leban Zgibanka “Zakaj bi morali vsi poznati okrasno gizdavko”, 1. ponatis, foto: Kim Leban

Po zaključku vodenega ogleda so udeleženci prejeli zgibanko “Zakaj bi morali vsi poznati okrasno gizdavko”, v kateri smo poleg opisa želv, avtohtone močvirske sklednice in tujerodne okrasne gizdavke, v stripu predstavili zgodbo o invazivnosti te tujerodne vrste. V jesenski ponatis zgibanke, ki je štel 1.500 izvodov, smo vključili nekaj popravkov in posodobili slovensko ime vrste Trachemys scripta. Uporabili smo novo, s strani Herpetološkega društva predlagano ime okrasna gizdavka, imeni podvrst (rdečevratka in rumenovratka) sta ostali nespremenjeni. Zgibanko si lahko ogledate na naši spletni strani, tiskani izvodi bodo ob ponovnem odprtju dostopni tudi v centru za obiskovalce.

Zgibanka “Zakaj bi morali vsi poznati okrasno gizdavko”, (PDF)