Domov > Novice > Skupni vzgojno – izobraževalni program AdriaWet 2000

Skupni vzgojno – izobraževalni program AdriaWet 2000

Otroci doživljajo in prihajajo v stik z naravo že zelo zgodaj, zato je zelo pomembno, da jim ta stik omogočimo čim večkrat, saj jim tako pomagamo razvijati lasten in odgovoren čut za naravo in živa bitja. Naloga staršev, vzgojiteljev in učiteljev je, da otroke spodbujajo k opazovanju in raziskovanju narave in naravnih pojavov ter jih pri tem vzgajamo v smislu, da skrb za okolje in naravo postane del njihovega življenja. Takšna oblika vzgoje, ki se imenuje okoljska vzgoja, postaja vse bolj pomemben del šolskega kurikuluma. Je interdisciplinarna, saj povezuje naravoslovne, tehnične in družboslovne predmete.

Da bi nadgradili znanje, ki ga otroci osvojijo pri pouku okoljske vzgoje v šoli, smo se upravljavci nekaterih zavarovanih območij v Italiji in Sloveniji odločili pedagoškim delavcem v šolah približati možnosti, ki jih dajejo zavarovana območja. Tako je s sodelovanjem v okviru projekta AdriaWet 2000 nastal skupni vzgojno-izobraževalni program, katerega glavni cilj je naravovarstveno in okoljsko ozaveščanje mladih za razumevanje ranljivosti narave, za življenje v sožitju z naravo ter za boljše poznavanje evropskega omrežja Natura 2000.

Skupni vzgojno-izobraževalni program vključuje naslednje učne dejavnosti:

1. pripravljalno srečanje z učitelji, katerega namen je predstavitev programa in izmenjava mnenj o vsebini učnih dejavnosti;
2. predavanje za učence v razredu kot predpriprava za dobro izvedbo terenske ekskurzije;
3. ekskurzija na terenu je najbolj pomemben del programa, saj omogoča vzbujanje zanimanja in navdušenja za naravo in naravno pri učencih;
4. zimski ornitološki tabor, v okviru katerega se učenci intenzivneje seznanijo z različnimi raziskovalnimi metodami, se naučijo prepoznavati različne vrste ptic, njihove določevalne znake in osnovne ekološke značilnosti, poleg tega pa se tudi seznanijo s problematiko varstva narave.
Za učinkovit potek učnih dejavnosti smo izdelali plastificirane učne liste, ki predstavljajo deset različnih živalskih vrst (pet vrst ptic, kačji pastir, metulj, plazilec, dvoživka in sesalec) ter raziskovalne beležnice za zapisovanje terenskih podatkov.

Za učence od šest do sedem let je beležnica pripravljena kot pobarvanka, za starejše pa je razdeljena na štiri različne tematske sklope. Uvodni del predstavlja omrežje Natura 2000, sledi predstavitev značilnih vrst ptic v jesensko-zimskem in nato v spomladansko-poletnem obdobju, zaključni del pa vsebuje preproste naloge in vprašanja. Beležnice učenci po terenski ekskurziji odnesejo domov, kot nekaj, kar jih bo spominjalo na doživeto ekskurzijo in pridobljeno izkušnjo, ki jim bosta kasneje pomagali pri učenju in nadaljnjem izobraževanju.

Želimo si, da bi vzgojno-izobraževalni program pomagal zanetiti v učencih iskro, ki jih bo spodbudila, da bi postali mladi ornitologi, naravovarstveniki ali kaj tretjega, ter da se bodo zavedali pomena ohranjanja narave za naše zanamce.

Plastificirani učni listi, foto: Bojana LipejPlastificirani učni listi, foto: Bojana Lipej
Raziskovalne beležnice, foto: Bojana LipejRaziskovalne beležnice, foto: Bojana Lipej

Avtorica besedila in fotografij: Bojana Lipej