Domov > Novice > GRADNJA OBJEKTOV V ŠKOCJANSKEM ZATOKU

GRADNJA OBJEKTOV V ŠKOCJANSKEM ZATOKU

Priprave na gradnjo objektov v naravnem rezervatu Škocjanski zatok so spet v zaključni fazi. 24. julija 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dokončno potrdilo noveliran investicijski program projekta ter ga posredovalo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s končno vlogo za odobritev sofinanciranja iz naslova evropskih sredstev.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 3.373.380,00 EUR in se bo izvajala v obdobju od začetka 2014 do najkasneje 31.8.2015. Neto vrednost investicije bo financirana iz ESRR sredstev, in sicer v višini 85% iz EU udeležbe in 15% iz naslova slovenske udeležbe. DDV bosta pokrivala Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in DOPPS iz naslova presežka sredstev SKZG RS 2005-2007.

Z izgradnjo infrastrukture za obisk skladno s Programom varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2007-2011 (Načrt upravljanja) in Odlokom o ureditvenem načrtu za območje rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 119/2002) bo uresničena ureditev območja za javnost, tako da bo rezervat v skladu z varstvenimi cilji ponujal možnost spoznavanja in doživljanja narave, vzgoje in izobraževanja za lokalne in druge izobraževalne skupine, kot tudi posameznike ter izvajanje znanstveno raziskovalne dejavnosti. Objekti so namenjeni tudi usmerjanju in nadzoru obiska, in s tem bo območje ogromno pridobilo tudi na varnosti. Z dokončno ureditvijo naravnega rezervata Škocjanski zatok sledimo tudi varstvenim ciljem rezervata, usmerjenim v ohranjanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in ohranjanje in večanje biotske pestrosti.

 Celotna zaključena ureditev naravnega rezervata Škocjanski zatok pa ima tudi širši družbeni namen kot prikaz dobre naravovarstvene prakse in s tem pozitivnega vplivanja na nacionalno okoljsko politiko in iniciative. To potrjujejo tudi vsi izračunani ekonomski kazalniki, saj kažejo na pozitivni vpliv izvedbe investicije na širše družbeno okolje.

Glede na potrjeni terminski plan izvedbe investicije je objavo razpisa za gradnjo objektov s strani MKO pričakovati že v avgustu. Če pri izboru izvajalca ne bo preveč zapletov in pritožb, bi stroji v zatoku lahko spet zabrneli že v začetku 2014.

 Načrtovani objekti