Domov > Projekti > Projekti v teku > Ukrepi za prispevanje k blaženju in prilagajanju podnebnih sprememb > Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst želv > Preventivni ukrepi

Preventivni ukrepi

Nova zgibanka »Zakaj bi morali vsi poznati popisano sklednico«

V začetku leta 2020 smo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok izdelali zgibanko s poučno vsebino. Gre za enega izmed preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja invazivne tujerodne vrste želve okrasne gizdavke (Trachemys scripta). S kratkim opisom smo vrsto najprej predstavili, dodali pa smo tudi opis močvirske sklednice (Emys orbicularis), ki je naša edina domorodna sladkovodna vrsta želva. Problematiko vnosa okrasne gizdavke v naravo smo prikazali z zgodbo v obliki stripa in tako na zabaven način poskušali pritegniti pozornost tudi najmlajših. Zgibanke so od marca 2020 naprej na voljo tako udeležencem vodenih ogledov kot obiskovalcem rezervata. Izdajo zgibanke je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe, v okviru ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Zgibanka »Zakaj bi morali vsi poznati popisano sklednico« (PDF)

Do sedaj je bilo za sladkovodno vrsto želve Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) v uporabi ime popisana sklednica. Glede na znanstveno klasifikacijo jo uvrščamo v razred plazilcev (Reptilia), red želv (Testudines), družino sklednic (Emydidae) in rod gizdavih želv (Trachemys). Ker ime popisana sklednica ni izpeljano iz rodovnega imena, je bilo s strani Herpetološkega društva predlagano ustreznejše ime, in sicer okrasna gizdavka (Lipovšek, 2019 v Trdoživ: Letnik VIII, Številka 1:21). V obstoječi zgibanki je za vrsto Trachemys scripta, sicer navedenoi ime popisana sklednica, kot se je do sedaj uporabljalo v strokovnih dokumentih. V vseh nadaljnjih besedilih pa se je za vrsto potrebno uporabljati novo sprejeto ime okrasna gizdavka. Imena podvrst pa ostajajo nespremenjena, in sicer rdečevratka za T. s. elegans, rumenovratka za T.s. scripta in tenesejeva rdečevratka za T. s. troostii.