Domov > I. Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

I. Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

UKREPI ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča in za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

A. Dodatne ureditve habitatov v brakični laguni, ki vključujejo ukrepe za oblikovanje novih in nadvišanje obstoječih habitatov ter razširitev varovalnega jarka, namenjene ohranjanju obsega varovanih habitatnih tipov kot tudi gnezdišč in prehranjevališč varovanih vrst ptic.
B. Nadgradnja obstoječe infrastrukture za uravnavanje nivojev vode v obeh hidrološko-ekoloških enotah naravnega rezervata in drugih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob ujmah.
C. Odstranitev popisanih sklednic (Trachemis scripta).
D. Ostranitev invazivnih tujerodnih vrst rastlin.