Domov > Novice > Prva faza sanacije nasipa ob Ari zaključena

Prva faza sanacije nasipa ob Ari zaključena

Zaključena je prva faza sanacije nasipa na desnem bregu struge razbremenilnika reke Rižane – Ara v skupni dolžini 100 m. Krožna učna pot bo v celoti ponovno prehodna v petek, 25. novembra 2016.

Zaradi dotrajanosti je bila sanacija nasipa na desnem bregu Are nujna. Sanacija je bila potrebna z vidika zagotovitve ustreznejše poplavne varnosti Škocjanskega zatoka. Z nižanjem gladine ob visokih vodah se bo izboljšala tudi poplavna zaledja naravnega rezervata.

V novembru 2016 se je izvedel del aktivnosti načrtovanih v Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015-2024, in sicer prva faza sanacije visokovodnega nasipa na desnem bregu Are v skupni dolžini 100 m. Sredstva za sanacijo so bila zagotovljena v Programu izvajanja javne službe urejanja voda.

Izbrana je bila rešitev, ki je v največji meri ohranila obrežno vegetacijo na nasipu. Izdelana je bila jeklena zagatna stena, na medsebojni razdalji od 30 do 50 m so bili izvedeni zemeljski nasipi za prehod živali. Predvideno je tudi kasnejše popolno zakritje zagatne stene z zemljino lokalnega izvora, kar bo omogočilo nemoteno migracijo živali po celotni dolžini nasipa oz. saniranega odseka.

Izvajalec del: DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.

Učna pot s saniranim nasipom ob Ari, foto: Bia RakarUčna pot s saniranim nasipom ob Ari, foto: Bia Rakar

Pri izvedbi aktivnosti so bile upoštevane usmeritve za ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje negativnih vplivov iz okolice – sanacija nasipa na desnem bregu Are kot tudi varstvene in razvojne usmeritve za področje kmetijstva v naravnem rezervatu, navedene v načrtu upravljanja.