Domov > Novice > Nova vrsta komarjev za Slovenijo

Nova vrsta komarjev za Slovenijo

Uranotaenia unguiculata je vrsta komarja (Diptera: Culicidae), ki je avtohtona v Evropi in razširjena večinoma v južni polovici Evrope. Na vzhodu se širi od Ukrajine in delte Volge preko srednje in jugozahodne Azije do Irana in Pakistana. V centralni Evropi se vrsta redko pojavlja.

Škocjanski zatok vrsti nudi izjemno ustrezen habitat. Ličinke U. unguiculata namreč za razvoj potrebujejo plitva zelnata barja, začasne stoječe vode, namakalne jarke ali barja ob jezerih, zaraščenih z vodno lečo (Lemnoideae) ali rastlinjem, ki je obogateno z organskimi snovmi. Vrsta naseljuje sladke in rahlo brakične vode, ki so lahko osvetljene ali rahlo zasenčene.

Samice odraslih komarjev se ne prehranjujejo s krvjo ljudi, temveč se najverjetneje hranijo izrecno na dvoživkah. Raziskave o vlogi vrste pri prenašanju povzročiteljev bolezni so skope, zato je o njej znanega le malo o njenem medicinskem pomenu.

Komar U. unguiculata je bil v Sloveniji prvič odkrit v okviru projekta »Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji«, ki ga financira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). V okviru tega smo na območju cele Slovenije popisovali komarje in peščene muhe, med vzorci komarjev iz leta 2019 pa sta bili določeni dve samici U. unguiculata, ki sta bili vzorčeni v juliju in en samec, vzorčen v avgustu. Osebke smo ujeli s posebnimi pastmi za lov komarjev, te pa so bile nastavljene ob vodi med centrom za obiskovalce in hlevom s konji. Vzorčenje komarjev nadaljujemo tudi v tem letu in upamo na še več novih najdb te izredno lepe vrste.

Avtorica prispevka: Jana Šušnjar, UP FAMNIT