Domov > Projekti > Zaključeni projekti > Ukrepi za prispevanje k blaženju in prilagajanju podnebnih sprememb

Ukrepi za prispevanje k blaženju in prilagajanju podnebnih sprememb

Prispevanje k blaženju in prilagajanju podnebnih sprememb v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok z izvajanjem ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanje trajnostne mobilnsti območja narave

– Ukrepi so vključeni v Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, Uradni list RS, št. 83/18)

Obdobje izvedbe ukrepov: 2019 – 2020

Ukrepe se izvaja skladno z Letnim programom dela Narvnega rezervata Škocjanski zatok za leto 2019 (pdf).

I. UKREPI ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI: za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča in za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Spodaj navedeni ukrepi v NR Škocjanski zatok so bili predlagani zaradi ogroženosti, ki jo varovanim habitatom in vrstam območij na stiku morja in kopnega, kakršno je tudi Škocjanski zatok, prinašajo podnebne spremembe. Poleg dvigovanja morske gladine so med dejavniki ogrožanja zaradi podnebnih sprememb tudi bistveno številnejše ujme, ob katerih je območje naravnega rezervata s sedanjo vodno-gospodarsko ureditvijo poplavno ogroženo. Predlagani ukrepi, s katerimi odgovarjamo na oba dejavnika ogrožanja, so predvsem na dveh področjih:
A. dodatne ureditve habitatov v brakični laguni, ki vključujejo ukrepe za oblikovanje novih in nadvišanje obstoječih habitatov ter razširitev varovalnega jarka, namenjene ohranjanju obsega varovanih habitatnih tipov kot tudi gnezdišč in prehranjevališč varovanih vrst ptic;
B. nadgradnja obstoječe infrastrukture za uravnavanje nivojev vode v obeh hidrološko-ekoloških enotah naravnega rezervata in drugih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob ujmah.

Ukrepi v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV) so:
C. odstranitev okrasne gizdavke (staro ime popisana sklednica; Trachemis scripta);
D. ostranitev invazivnih tujerodnih vrst rastlin.

II. UKREPI ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA OBMOČJIH OHRANJANJA NARAVE
Nakup električnega golf vozila za prevoz gibalno oviranih in starejših obiskovalcev po naravnem rezervatu ter električnega skuterja za nadzorno službo.