Domov > Projekti > Zaključeni projekti > ŠKOCJANSKI ZATOK - UČILNICA V NARAVI ZA VSAKOGAR (ZATOK) > Rezultati in izdelki

Rezultati in izdelki

FAZA 1: Izvedba javnega natečaja za pridobitev arhitekturnih rešitev za parkovno infrastrukturo v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, skupaj s pripravo investicijske dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

Julija 2005 je bil izdelan Program informacijskega centra in druge parkovne infrastrukture. Hkrati z izdelavo omenjenega programa je bilo pripravljeno natečajno gradivo in javni razpis za izvedbo natečaja za pridobitev arhitekturne rešitve za parkovno infrastrukturo. Izvedba natečaja se je začela avgusta 2005. Ocenjevalna komisija se je sestala na 11 sejah, kjer je pregledala in ocenila 7 prispelih elaboratov in podelila nagrade in priznanja. Januarja 2006 je bila v Pretorski palači v Kopru organizirana razstava natečajnih del. Javni natečaj je bil izveden v skladu s Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Po zaključku natečaja smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objektov in druge parkovne infrastrukture. Z avtorjem prvonagrajene natečajne rešitve (arhitekturni biro Ravnikar Potokar d.o.o.) je bila 3.7.2006 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. Z izvajalci smo se do zaključka projekta sestali na 26 sestankih, na katerih smo jih usmerjali pri izvedbi dokumentacije. Pripravili smo pripombe in usmeritve za dopolnitev idejne zasnove, na podlagi katerih je izvajalec ustrezno dopolnil in pripravil idejni projekt, ki smo ga 25.8.2006 potrdili ter naročili izdelavo Projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) ter PZI, PZR dokumentacije za gradnjo objektov. Poleg tega smo pripravili projektno nalogo, v kateri smo izvajalcu podali vse detajle za nadaljnje faze projektiranja.

Do zaključka projekta so tako izvajalci izdelali vso predvideno dokumentacijo: dopolnjeno idejno zasnovo, idejni projekt, PGD ter PZI in PZR projekte za objekte, posebej pa še PZI in PZR dokumentacijo za opazovališča (faza 2).

Pridobili smo vsa soglasja k PGD in 31.8.2007 oddali vlogo za gradbeno dovoljenje za izgradnjo informacijskega centra, opazovalnic in preostale parkovne infrastrukture v NR Škocjanski zatok. 
Oktobra 2006 je izbrani izvajalec Geoinženiring d.o.o. izvedel dodatne geološke raziskave z izvedbo preiskav s sondažnimi vrtinami na območju Bertoške bonifike, namenjenih pridobitvi podatkov o pogojih temeljenja informacijskega centra in drugih objektov v rezervatu. Na podlagi raziskav je izvajalec izdelal Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja objektov v NR Škocjanski zatok. 
Izvajalec GGS d.o.o. je aprila 2007 izvedel geodetske meritve na mikrolokacijah objektov in izdelal geodetski načrt s certifikatom.

Avgusta 2007 je bil v sodelovanju s partnerji izdelan tudi Načrt interpretacije in interpretacijske in izobraževalne opreme za NR Škocjanski zatok.

FAZA 2: Oprema krožne učne poti v NRŠZ in krajinska ureditev območja za obiskovalce (zasaditve, funkcionalnost opazovališč, ureditev za skupine s posebnimi potrebami, ograja za pašno živino)V decembru 2006 smo na podlagi ZJN izbrali najugodnejšega izvajalca del Stavbarstvo Žerjal – Marko Žerjal s.p, ki je v januarju pričel z deli. Izvajalec je v celoti postavil predvidenih 5 zastiralnih sten na 4 opazovališčih, saj je opazovališče št. 3 dvojno – torej opremljeno z dvema zastiralnima stenama, brv na opazovališču 3 in klopi na vseh opazovališčih. Zemeljska dela za ureditev platojev opazovališč in nasipov je v skladu z izvajalsko pogodbo izvedel drugi izvajalec, in sicer SCT d.d., ki po pogodbi z MOP in DOPPS izvaja projekt Krajinske in vodnogospodarske ureditve naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Območja ob krožni učni poti smo krajinsko uredili z zasaditvijo vsaj 800 sadik avtohtonih grmovnic. Sadike smo zasadili predvsem na čelih nasipa ob opazovališčih, na delih, kjer je čimprejšnja zarast potrebna za preprečevanje motenja živega sveta s strani obiskovalcev (predvsem med opazovališčema 1 in 2 ob vtoku sladke vode na Bertoško bonifiko) in na delih, kjer učna pot rahlo vijuga, za vzpostavitev bolj dinamičnega videza poti.

Poleg tega smo vzpostavili pašno ograjo s plastificirano bodečo žico vzdolž celotne krožne učne poti kot predpogoj za naselitev pašne živine v rezervatu.

Krožna učna pot na Bertoški bonifiki je opremljena tako, da obiskovalcem omogoča kakovostno doživljanje narave in sprostitev ter bistveno prispevala k izpolnjevanju njihovih potreb ter premagovanju ovir.