Domov > Projekti > Zaključeni projekti > OBJEKTI V NARAVNEM REZERVATU ŠKOCJANSKI ZATOK > Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti

V okviru investicije je bila izvedena izgradnja in notranje opremljanje naslednjih objektov:

 • center za obiskovalce s komunalno ureditvijo in spremljajočimi manipulativnimi površinami (parkirišče in druge zunanje ureditve, igrišče in druge ureditve za obiskovalce ipd.)
 • hlev z oboro in leso
 • osrednja opazovalnica
 • zunanji montažni WC
 • nadstrešnica nad parkirišči
 • urbana oprema
 • rekonstrukcija opazovališča 6
 • opazovališče slanuš 7
 • prenova opazovališč 1-4 na Bertoški bonifiki z izvedbo dodatnih sreh, lese in ploščadi za vzorčenje
 • opazovalni stolp pod ankaransko vpadnico
 • mestni vstopni objekt ob ankaranski vpadnici
 • opazovališče 5 in lesa pod ankaransko vpadnico

KRATKA PREDSTAVITEV OBJEKTOV

A – Center za obiskovalce

Center za obiskovalce je izveden kot objekt v dveh etažah, pritličju in nadstropju. Pod stopniščem se med temeljnimi gredami, ob dvigalnem jašku nahaja še servisni prostor. Vhod v objekt je s strani parkirišča na zahodu preko betonske ploščadi. Vhodni pokriti del razpolavlja objekt na večji del, namenjen obiskovalcem in manjši mirnejši del, namenjen uslužbencem in raziskovalni dejavnosti. Poti obiskovalcev so funkcionalno tako zasnovane, da je njihova pot jasno določena, njihovo gibanje po objektu je enostavno in se ne križa s potmi zaposlenih.

Objekti-NRSZ-A-center-za-obiskovalce

Objekt je v celoti grajen v lesu, lesena je konstrukcija kot tudi zunanji in notranji plašč. Streha je zazelenjena – po principu ekstenzivne zelene strehe. Na objektu so izvedena mesta za gnezdenje ptic pod napušči teras. Gnezdenje je omogočeno tudi pod delom objekta, ker je center v zahodnem delu dvignjen zaradi padca terena, ob njem pa je bila zgrajena tudi peščena gnezdilna stena za breguljke in čebelarje.

Objekti-NRSZ-A-center-za-obiskovalce-02

Okna na celotnem objektu so zasnovana racionalno, velike odprtine so omejene, steklo pa je potiskano s črtnim vzorcem za preprečevanje naletov ptic.

B – hlev z oboro

Objekti-NRSZ-B-hlev-z-oboro-01

Hlev je izveden kot pritlični leseni objekt, postavljen na desni strani krožne učne poti, ki se prične pri centru. Objekt je bil zasnovan tako, da je zgornji del dostopen obiskovalcem in traktorju z zgornjega platoja, spodnji del pa je spuščen na nižji nivo travnika, na katerem se pasejo in zadržujejo živali. Objekt je na severnem in severovzhodnem delu zaprt. Vkopani del objekta je izveden v betonu. V hlevu je na zgornjem delu garaža za traktor, v spodnjem delu so jasli za živali in obora za pašo ter prostor za spravilo sena. Ob obori je predviden kompostnik oz. gnojišče v nepropustnem armiranem betonu. Na objektu so izvedena mesta za gnezdenje ptic pod napušči.

C – osrednja opazovalnica

Objekti-NRSZ-C-osrednja-opazovalnica-02

Objekti-NRSZ-C-osrednja-opazovalnica

Zgrajena je ob krožni učni poti na severnem delu nasipa, ki deli sladkovodni od brakičnega dela rezervata. Osrednja opazovalnica je izvedena kot valj, ker so pogledi iz te točke na vse strani enako pomembni. Objekt je v kleti betonski, ker je predvideno opazovanje podvodnega sveta skozi okna v sladkovodnem delu močvirja. Pogled skozi okno omogoča stik s terenom, vodo in nebom. Pritličje z medetažo ter nadstropje objekta sta izvedena v lesu. Objekt bo ponujal razglede na vse strani, z lokacijo sredi rezervata si obiskovalci od tam lahko ogledali tako sladkovodni kot brakični del.

D – opazovalnica (stolp) pod ankaransko vpadnico

Objekti-NRSZ-D-stolp-pod-ankaransko

To je manjša opazovalnica, ki omogoča opazovanje brakičnega dela rezervata z lokacije ob neposredni bližini mesta. Postavljena je pred varovalnim jarkom, da ne moti življenja v tem delu naravnega rezervata. Tloris te opazovalnice je pravokoten, usmerjen z daljšo stranico proti obstoječem nasipu, kjer se odpirajo najlepši pogledi na laguno. Opazovalnica je zasnovana v dveh nadstropjih, zgornji del je pokrit s streho z ekstenzivno zazelenitvijo. V celoti je oblikovana v lesu in dvignjena od tal. Dostop v opazovalnico je po krajši leseni klančini.

E – mestni vstopni objekt

Objekti-NRSZ-E-mestni-vstopni-objekt

Mestni vstopni objekt predstavlja sekundarno vstopno točko v rezervat, in sicer na drugi strani Škocjanskega zatoka, ob vstopu z Ankaranske vpadnice. Ta objekt je poleg centra edini urbani objekt na območju. S svojo simbolno in orientacijsko vlogo predstavlja urbani stik rezervata z mestom Koper. Prav zato je v tem primeru to tudi edini objekt v celotni zasnovi, ki ni lesen, ampak je izveden v nesvetlečem temno rjavem železu, kortenu, ki je barvno usklajen z lesom in je hkrati odporen na vandalizem.

G – zunanji montažni objekt

Zunanji montažni objekt je zasnovan kot urbana oprema oz. montažna sanitarna enota ob vstopni ploščadi centra za obiskovalce. Sanitarije so namenjene obiskovalcem rezervata, predvsem ob „kritičnih“ situacijah prihoda večjih skupin, ob njem je tudi prostor za ločeno zbiranje odpadkov. Komunalna infrastruktura objekta se navezuje na center za obiskovalce. Fekalne vode so speljane v skupno biološko čistilno napravo ob centru. Objekt je opremljen s sončnim kolektorjem in je energetsko neodvisen.

H – opazovališča

Opazovališča vzdolž učnih poti so namenjena opazovanju živega sveta, ki ga obiskovalci za leseno pregrado ne motijo. Zastrta so z lesenimi zastiralnimi stenami, v katerih so line za opazovanje in opremljena s klopmi za počitek obiskovalcev, opazovališči 3 in 7 pa še z brvjo čez jarek. Opazovališča 1-4 (1. del) so bila izvedena v aprilu 2007 in so bila v okviru investicije v celoti prenovljena in dopolnjena s strehami in drugimi manjšimi ureditvami, poleg njih pa še tri nova opazovališča, in sicer opazovališče 5 pod ankaransko vpadnico, na Bertoški bonifiki pa rekonstukcija opazovališča 6 ter izgradnja opazovališča slanuš 7 z brvjo ob laguni.

Zunanja ureditev in promet

Ob centru ob Bertoški vpadnici je izveden vstopni plato, niveliran višje od Bertoške bonifike. Plato predstavlja skupni podstavek parkirišču, vstopni ploščadi, zunanjemu izobraževalnemu prostoru s hlevom in zunanjemu montažnemu sanitarnemu objektu.

Asfaltirano parkirišče je namenjeno 40 parkirnim mestom za avtomobile (od tega 2 za invalide), 3 parkiriščem za avtobuse in 4-5 parkiriščem za motorna kolesa oz. kolesa.

Nad južnim delom parkirnih prostorov je bila izvedena kovinska nadstrešnica, namenjena senčenju dela parkirišč, po kateri že rastejo plezalke, ki bodo v bližnji prihodnosti zagotavljale senco na tem delu parkirišča.
Vstopna ploščad vzdolž centra je armirano-betonska, temeljena na eni strani skupaj z objektom, na nasprotni pa s temeljno gredo.

Zunanji izobraževalni prostor je utrjena peščena površina, ki jo obdaja na severni strani G-zunanji montažni WC in proti bonifiki B-hlev z oboro. Prostor je fizično ločen od parkirišča in vstopne ploščadi z ograjo.

NOTRANJA OPREMA IN GRAFIČNA SIGNALIZACIJA

Del projekta je bila tudi izdelava izvodov projekta notranje opreme in grafične signalizacije ter notranje opremljanje objektov na podlagi tega projekta, ki vsebuje predvsem opremo večnamenske avle in drugih prostorov, namenjenih zadrževanju obiskovalcev v centru, razstavne vitrine, opremo predavalnice in učilnice z biološkim pultom, razstavnega prostora ter drugih objektov in upravnih prostorov upravljavca. Poleg tega je vključena tudi grafična označitev in signalizacija v objektih, namenjena učinkoviti orientaciji obiskovalcev.

Risbe: arhitekturni biro Ravnikar Potokar d.o.o.