Domov > Projekti > Projekti v teku > Ukrepi za prispevanje k blaženju in prilagajanju podnebnih sprememb > Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst želv

Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst želv

Na območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok je poleg naše edine domorodne in zavarovane vrste sladkovodne želve močvirske sklednice (Emys orbicularis) prisotna tudi tujerodna vrsta okrasna gizdavka (Trachemys scripta). Okrasna gizdavka je močno razširjena z obema podvrstama – rdečevratko (Trachemys scripta elegans) in rumenovratko (Trachemys scripta scripta) ter njunimi križanci. Opaženi številni mladi osebki pa kažejo na dejstvo, da se na območju rezervata najverjetneje tudi razmnožuje.

Invazivna tujerdona želva rdečevratka (Trachemys scripta elegans), foto: Mirko Kastelictka
Okrasni gizdavki (Trachemys scripta, podvrsta rdečevratka (T. scripta elegans), foto: Kim Ferjančič

Tujerodne želve imajo negativne vplive predvsem na dolgoročno ugodno stanje populacije močvirske sklednice in na celoten ekosistem. Za učinkovito obvladovanje problematike invazivnih vrst je bila sprejeta Uredba (1143/2014/EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Okrasna gizdavka je bila zaradi številnih težav v naravi, uvrščena na seznam 66 invazivnih tujerodnih vrst, kar pomeni, da za preprečitev vnosa in širjenja veljajo strogi zakonodajni ukrepi. Popisano sklednico je tako prepovedano vnašati v Evropsko Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

Popisana sklednica podvrste rumenovratka (Trachemys scripta scripta), foto: Kim Ferjančič

Na območju rezervata smo v letu 2019 pričeli z načrtnim odstranjevanjem odraslih in mladih osebkov okrasne gizdavke. Poleg tega se z namenom preprečitve razmnoževanja okrasnih gizdavk pregleduje tudi potencialne lokacije za gnezda. Z izlovom bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

Najverjetneje izropano gnezdo želv. Ker je iz ostankov lupine težko določiti ali gre za okrasno gizdavko ali močvirsko sklednico bomo lokacijo v prihodnje spremljali in poskušali ujeti samico med odlaganjem jajc. Foto: Kim Ferjančič