Domov > Projekti > Zaključeni projekti > ŠKOCJANSKI ZATOK - UČILNICA V NARAVI ZA VSAKOGAR (ZATOK) > Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti

Aktivnosti so bile razdeljene v dve projektni fazi:

FAZA 1: Izvedba javnega natečaja za pridobitev arhitekturnih rešitev za parkovno infrastrukturo v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, skupaj s pripravo investicijske dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

 1. Priprava Programa informacijskega centra in druge parkovne infrastrukture, ki je služil kot vsebinska osnova za načrtovanje objektov.
 2. Priprava natečajnega gradiva in javnega razpisa za izvedbo natečaja z vsemi potrebnimi najavami in objavami.
 3. Izvedba javnega natečaja: Natečaj je DOPPS izvedel v sodelovanju s pristojno Zbornico  za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) v skladu s Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.
 4. Ocenjevanje prispelih rešitev: Žirija natečaja je ocenila prispele rešitve po obstoječem Pravilniku za ocenjevanje.
 5. Nagrade: Avtorjem treh najboljših prispelih rešitev so bile podeljene nagrade, izbrana je bila tudi zmagovalna rešitva ekipe iz arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar d.o.o.
 6. Razstava natečajnih rešitev v Pretorski palači v Kopru (januar 2006).
 7. Izdelava načrtov oz. projekta za gradbeno dovoljenje in projekta za izvedbo ter druge projektne dokumentacije v skladu z zakonodajo.
 8. Priprava načrta interpretacije ter interpretacijske in izobraževalne opreme za NR Škocjanski zatok, namenjen razvoju in opremi parkovne infrastrukture.

FAZA 2: Oprema krožne učne poti v NRŠZ in krajinska ureditev območja za obiskovalce (zasaditve, funkcionalnost opazovališč, ureditev za skupine s posebnimi potrebami, ograja za pašno živino)

 1. Izdelava in postavitev zastiralnih sten z opazovalnimi linami na opazovališčih, brvi na poti in klopi.
 2. dokončna krajinska ureditev območja ob krožni učni poti, predvsem z zasaditvijo avtohtonih toploljubnih grmovnic na nasipih in obrobju učne poti kot enega izmed predvidenih habitatnih tipov, ki je hkrati tudi dodatni element krajinske ureditve in element za preprečevanje dostopa obiskovalcem na strožje varovana območja habitatov.
 3. ograja za pašno živino s plastificirano bodečo žico vzdolž celotne krožne učne poti na Bertoški bonifiki v skupni izmeri vsaj 2 km.