Domov > Projekti > Zaključeni projekti > Ukrepi za prispevanje k blaženju in prilagajanju podnebnih sprememb > Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst želv > Preventivni ukrepi

Preventivni ukrepi

Aktivnosti v jeseni 2020 – prvi ponatis zgibanke in ozaveščanje

Letošnjo jesen smo se v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok posvetili tudi preventivnim ukrepom v sklopu ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, financiranih s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

V okviru preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst smo o tujerodnih invazivnih želvah med vodenimi ogledi spregovorili z učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol. Sprva smo jim predstavili značilnosti naše edine domorodne sladkovodne vrste želve močvirske sklednice (Emys orbicularis) in pomen njenega varstva. Kot enega pomembnejših dejavnikov, ki ogroža močvirsko sklednico v rezervatu, smo izpostavili množično prisotnost invazivne tujerodne vrste okrasne gizdavke (Trachemsy scripta, poznane predvsem pod do nedavnega uveljavljenim imenom – popisana sklednica). Otroci so spoznali novo ime želve in vzroke zakaj je to ena izmed najpogosteje izpuščenih tujerodnih živalskih vrst v naravno okolje. Izpostavili smo tudi razloge zakaj v naravi predstavlja grožnjo tako močvirski sklednici kot tudi drugim vrstam in ogroža celo zdravje človeka.

Zgibanka "»Zakaj bi morali vsi poznati okrasno gizdavko", 1. ponatis, foto: Kim Leban Zgibanka “Zakaj bi morali vsi poznati okrasno gizdavko”, foto: Kim Leban

Po zaključku vodenega ogleda so udeleženci prejeli zgibanko “Zakaj bi morali vsi poznati okrasno gizdavko”, v kateri smo poleg opisa želv, avtohtone močvirske sklednice in tujerodne okrasne gizdavke, v stripu predstavili zgodbo o invazivnosti te tujerodne vrste. V jesenski ponatis zgibanke, ki je štel 1.500 izvodov, smo vključili nekaj popravkov in posodobili slovensko ime vrste Trachemys scripta. Uporabili smo novo, s strani Herpetološkega društva predlagano ime okrasna gizdavka, imeni podvrst (rdečevratka in rumenovratka) sta ostali nespremenjeni. Zgibanko si lahko ogledate na naši spletni strani, tiskani izvodi bodo ob ponovnem odprtju dostopni tudi v centru za obiskovalce.

Zgibanka “Zakaj bi morali vsi poznati okrasno gizdavko”, (PDF)

—–
Zgibanka »Zakaj bi morali vsi poznati popisano sklednico«

V začetku leta 2020 smo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok izdelali zgibanko s poučno vsebino. Gre za enega izmed preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja invazivne tujerodne vrste želve okrasne gizdavke (Trachemys scripta). S kratkim opisom smo vrsto najprej predstavili, dodali pa smo tudi opis močvirske sklednice (Emys orbicularis), ki je naša edina domorodna sladkovodna vrsta želva. Problematiko vnosa okrasne gizdavke v naravo smo prikazali z zgodbo v obliki stripa in tako na zabaven način poskušali pritegniti pozornost tudi najmlajših. Zgibanke so od marca 2020 naprej na voljo tako udeležencem vodenih ogledov kot obiskovalcem rezervata. Izdajo zgibanke je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe, v okviru ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Zgibanka »Zakaj bi morali vsi poznati popisano sklednico« (PDF)

___________
Do sedaj je bilo za invazivno tujerodno sladkovodno vrsto želve Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) v uporabi ime popisana sklednica, redkeje gizdava želva. Glede na znanstveno klasifikacijo to vrsto želve uvrščamo v razred plazilcev (Reptilia), red želv (Testudines), družino sklednic (Emydidae) in rod gizdavih želv (Trachemys). Ker ime popisana sklednica ni izpeljano iz rodovnega imena, je bilo s strani Herpetološkega društva predlagano ustreznejše ime, in sicer okrasna gizdavka (Lipovšek, 2019 v Trdoživ: Letnik VIII, Številka 1:21).

V obstoječi zgibanki smo povzeli ime, ki se je do sedaj uporabljalo v strokovnih dokumentih. V ponatisu zgibanke bomo za vrsto Trachemys scripta uporabljali novo predlagano ime – okrasna gizdavka. Imena podvrst pa ostajajo nespremenjena, in sicer rdečevratka za T. s. elegans, rumenovratka za T. s. scripta in tenesejeva rdečevratka za T. s. troostii.

Novo zgibanko s popravljenim imenom bomo v kratkem dodali na spletno stran.