Domov > Projekti > Zaključeni projekti > NATURA PRIMORSKE > Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti

FAZA 1: Strokovne podlage in monitoring

Za pripravo upravljavskih smernic za varovane vrste ptic so bile potrebne naslednje aktivnosti:

 • celovit popis velikega skovika in čuka na Krasu in ekološka raziskava vrtnega strnada
 • raziskava vpliva električnih daljnovodov na številčnost velike uharice na Krasu
 • priprava priročnika za ohranjanje posebnih suhih traviščnih habitatov za ptice
 • priprava izobraževalnih delavnic za kmetijske svetovalce
 • priprava zloženke o primernem upravljanju, namenjeno lokalnim skupnostim
 • izvedba predstavitev za kmete in druge uporabnike prostora
 • priprava pašnega poskusa za proučitev vpliva različnih obtežb živine in obremenitev tal na varovane vrste in habitate

Vzpostavljena je bila tudi mreža skrbnikov z izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • organizacija vodenja mreže skrbnikov ter izbor in usposabljanje skrbnikov
 • poskusno testiranje prvih korakov vzpostavitve in delovanja mreže
 • vzdrževanje aktivne mreže skrbnikov z motiviranjem skrbnikovFAZA 2: Interpretacija

V okviru te faze smo predvideli naslednje aktivnosti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok:

 • zasnova in priprava interpretacije ob krožni učni poti
 • priprava interpretacije za skupine obiskovalcev s posebnimi potrebami
 • priprava izletov za slepe in slabovidne ter za gluhe in gluhoneme
 • vzpostavitev trajnega sodelovanja med izvajalci projekta in tolmači znakovnega jezika

FAZA 3: Izobraževanje

V okviru te faze so bile izvedene naslednje aktivnosti:

 • pripravljen izobraževalni program NR Škocjanski zatok
 • izvedeni so bili naravoslovni dnevi ter predavanja za šole, raziskovalni projekti za lokalne šole ter enotedenski tabor mladih ornitologov
 • pripravljene so bile različne didaktične enote, učni materiali za izvedbo izobraževalnih aktivnosti v rezervatu ter izobraževalno-raziskovalni pripomočki za terenski pouk
 • kupljena je bila oprema za biološko izobraževanje
 • izvedene so bile predstavitve raziskovalnega dela mladih na lokalni ravni ter na spletni strani izdelana podstran z izobraževalnimi igricami za otroke

FAZA 4: Trženje in promocija

Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

 • izdelava strategije trženja storitev in izdelkov NR Škocjanski zatok s pripravo promocijskih brošur in predstavitve za turistične delavce
 • izdelava skupne promocijske zloženke z osnovnimi informacijami o severno-jadranskih mokriščih
 • nakup stojal za publikacije mreže Adriawet
 • »Adriawet kotički«
 • organizacija dveh letnih srečanj projektnih partnerjev in članov Adriawet
 • pripravljena potujoča razstava o območjih Natura 2000 v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku
 • pripravljeni so bili 3 različni plakati ter 3 različne razglednice o evropsko pomembnih vrstah ter habitatih in območjih Natura 2000 v upravičeni regiji ter plakat o pticah severno
 • jadranskih močvirij s sloganom v slovenskem in italijanskem jeziku
 • pripravili in izdali smo 2. izdajo publikacije Življenje med nebom in zemljo v slovenskem jeziku ter angleško in italijansko različico omenjene publikacije.
 • projekt je bil predstavljen na spletnih straneh DOPPS z rednim dodajanjem novic ter nadgradnja spletne strani www.skocjanski-zatok.org
 • sodelovanje z mediji in obveščanje javnosti
 • pripravljeni sta bili predstavitvi na 2 sejmih v Sloveniji ali Italiji in Veliki Britaniji (British Bird Watching Fair)
 • pripravljen je bil medijsko odmeven dogodek za promocijo območij Natura 2000 in projekta
 • Javni zavod park Škocjanske jame je za obiskovalce dodatno predstavil NR Škocjanski zatok.