Domov > Ponudba > Dogodki > Fotografski natečaj 2018

Fotografski natečaj 2018

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILNIK FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA
»Naravni rezervat Škocjanski zatok – podobe iz močvirja 2018«

Zaključna prireditev bo v torek 11.12.2018 ob 17. uri v prostorih centra za obiskovalce NR Škocjanski zatok.

CILJI
V letu 2018 Škocjanski zatok obeležuje 20 let zavarovanja kot Naravni rezervat Škocjanski zatok. Obletnico želi upravljavec Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije obeležiti tudi s fotografskim natečajem »Naravni rezervat Škocjanski zatok – podobe iz močvirja 2018« in predstavitvijo najboljših fotografij po izboru ocenjevalne komisije na zaključni razstavi.

Najboljše fotografije bodo objavljene v koledarju za leto 2019, ki bo v prodaji v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok in na drugih lokacijah.

NAMEN IN PREDMET NATEČAJA
Namen natečaja je s fotografskimi deli predstaviti Naravni rezervat Škocjanski zatok skozi vse leto, njegovo naravo in biotsko pestrost območja.

Predmet natečaja je pridobiti ožji izbor dvanajstih fotografij iz Škocjanskega zatoka, od katerih vsaka predstavlja en mesec v letu. Fotografije morajo prikazovati življenje v Škocjanskem zatoku, njegove prebivalce (rastlinske in živalske vrste), raznolikost življenjskih okolij, doživljanje območja itd.

SPLOŠNI POGOJI
Skladno s temi splošnimi pogoji in pravilnikom prireja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (v nadaljevanju: DOPPS ali organizator) fotografski natečaj »Naravni rezervat Škocjanski zatok – podobe iz močvirja 2018« (v nadaljevanju: fotografski natečaj).

Fotografski natečaj poteka od 8. januarja do 20. novembra 2018.

POGOJI ZA SODELOVANJE
Udeležba na natečaju je brezplačna. Na natečaj se lahko prijavijo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine. Na fotografskem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja natečaja ter člani ocenjevalne komisije.

Udeleženec fotografskega natečaja mora poslati izpolnjeno in podpisano prijavnico. Za mladoletne osebe (manj kot 18 let) veljajo prijavnice s podpisom staršev ali skrbnikov.

Oddana dela morajo biti fotografirana v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (znotraj mej naravnega rezervata) v letu 2018, v tekočem mesecu, z izjemo mesecev oktober, november in december, za katere veljajo tudi posnetki iz let 2017 in 2016. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzamejo vso odgovornost. Fotografije, s katerimi avtor sodeluje na natečaju, ne smejo biti objavljene na drugih spletnih straneh, forumih, natečajih, socialnih medijih itd., izjema so fotografije za mesece oktober, november in december iz let 2017 in 2016.

SOGLASJE PRIJAVITELJA (avtorja fotografije)
S podpisom prijavnice na fotografski natečaj prijavitelj (avtor fotografije) sprejema pravila in splošne pogoje, ki jih postavlja organizator natečaja, hkrati soglaša in potrjuje, da lahko organizator natečaja uporabi njegova dela za promocijske namene natečaja v vseh tiskanih in elektronskih medijih ter projekcijah, brez predhodnega dovoljenja avtorja ali plačila. Izbrana dela bodo objavljena v koledarju, ki bo v prodaji v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok in na drugih lokacijah. Izkupiček prodaje bo namenjen izključno upravljanju in vzdrževanju naravnega rezervata. Organizator natečaja lahko od avtorjev odkupi avtorske pravice za uporabo fotografij za potrebe predstavljanja zavarovanega območja v skladu s predhodnim pisnim dogovorom z avtorjem.

TEHNIČNE ZAHTEVE
Avtorji oddajo fotografije v resoluciji, ki omogoča izdelavo povečav 50×40 cm s 4.000 pikami po daljši stranici. Fotografije morajo biti barvne.

Dovoljeni so osnovni popravki fotografij v manjšem in neizrazitem obsegu (kader, kontrast, ostrina, korekcija barv). Obdelave fotografij so dovoljene v mejah, ko popravki ne predstavljajo posega v vsebino fotografije (dokumentarna fotografija).

Organizator si pridržuje pravico, da fotografije z neprimerno vsebino ali obdelavo izloči iz fotografskega natečaja.

ODDAJA in OZNAČEVANJE FOTOGRAFIJ
Dela se oddajo digitalno kot JEPG (.jpg) datoteke po elektronski pošti na bia.rakar@dopps.si od prvega do zadnjega v mesecu. Izjema so fotografije (iz leta 2016 in 2017) namenjene izboru najboljše fotografije za mesece oktober, november in december, slednje se oddajo od 1. do 15. oktobra 2018.

Vsak prijavitelj lahko sodeluje z največ dvema barvnima digitalnima fotografijama za posamezni mesec.

Fotografije (samo ime datoteke!, brez vodnih žigov itd.) morajo biti označene z datumom nastanka fotografije (vsaj mesec in leto), imenom in priimkom avtorja/ice. Primer: datum_ime_priimek.jpg

OCENJEVANJE
Prejete fotografije oceni štiričlanska (4-članska) ocenjevalna komisija. Člani komisije v začetku meseca od organizatorja prejmejo vse fotografije, ki ustrezajo kriterijem natečaja. Organizator natečaja zagotovi, da člani komisije prejmejo anonimne fotografije, označene le s šestmestno (6-mestno) kodo.

Vsako fotografijo se ocenjuje zase. Vsak član komisije posamezni fotografiji dodeli od 0 do 10 točk. Člani komisije ocenjujejo samostojno brez posvetovanja med seboj.

Fotografija z največjim skupnim številom točk je fotografija meseca. V primeru, da dve ali več fotografij prejme isto število točk, člani komisije ponovijo ocenjevanje in dodelijo 0,5 točke najboljši izmed fotografij, ki so v prvem izboru prejele isto število točk.

Odločitev komisije je dokončna. Pritožb na ocenjevanje fotografij ni. Pritožbe so možne le na morebitne napake pri seštevanju točk in razvrščanju tekmovalcev.

PRIJAVE
Ob pošiljanju prve fotografije se mora avtor prijaviti na fotografski natečaj, in sicer z izpolnitvijo in podpisom prijavnice. Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošlje po navadni ali elektronski pošti na naslov organizatorja oziroma koordinatorke fotografskega natečaja (bia.rakar@dopps.si). V zadevo elektronske pošte oz. na ovojnico pri pošiljanju po navadni pošti pripišite »FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2018«.

ČASOVNI MEJNIKI
Od januarja do septembra 2018 pošljejo sodelujoči na natečaju fotografije za tekoči mesec od 1. do zadnjega dne v mesecu. Za mesece oktober, november in december, za katere veljajo fotografije, ki so nastale v letih 2017 in 2016, pa oddaja fotografij poteka od 1. do 15. oktobra 2018.

Ocenjevalna komisija do 15. v mesecu izbere najboljšo fotografijo preteklega meseca, ki jo organizator razglasi do 20. v mesecu. Izjema pri tem so najboljše fotografije za zadnje tri mesece (oktober-december), ki jih komisija izbere do 25. oktobra 2018. Organizator najboljšo fotografijo za te tri mesece razglasi do 30. oktobra 2018.

Do 15. novembra 2018 komisija razglasi 3 najboljše fotografije natečaja, katerih avtorji prejmejo nagrade.

REZULTATI
Rezultati mesečnih izborov najboljše fotografije so fotografije meseca, ki bodo objavljene na spletni in FB strani NR Škocjanski zatok najkasneje 20. naslednjega meseca, z izjemo mesecev oktobra, novembra in decembra, za katere bodo rezultati objavljeni do 30. oktobra 2018. Do 15. novembra 2018 bodo razglašene 3 najboljše fotografije natečaja, katerih avtorji bodo prejeli nagrade. Vsak udeleženec natečaja bo po elektronski pošti prejel obvestilo o svojih osebnih rezultatih (število doseženih točk in uvrstitev).

Vseh dvanajst (12) fotografij meseca (1 za vsak mesec) bo razstavljenih v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok in objavljenih v koledarju za leto 2019.

NAGRADE
Avtorji fotografij meseca bodo prejeli po pet (5) izvodov koledarja za leto 2019.

Avtorji treh (3) najboljših fotografij natečaja prejmejo nagrade.

PODELITEV
Vseh dvanajst fotografij meseca bo predstavljenih na javni prireditvi v centru za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok, in na spletni ter FB strani Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Na prireditvi s spremljajočim programom bodo podeljene nagrade avtorjem treh najboljših del, ki bodo na prireditvi prisotni. Termin prireditve bo organizator določil in objavil naknadno.

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Vsak avtor fotografije meseca ali nagrajene fotografije dovoljuje javno objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja.

S sodelovanjem v fotografskem natečaju vsak udeleženec dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov (to je zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje), skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007UPB1). Organizator bo osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v fotografskem natečaju, uporabljal izključno za naslednje namene:
– za izvedbo natečaja: ime, priimek, naslov, elektronski naslov, fotografija,
– za akontacijo dohodnine v imenu prejemnika nagrade: davčna številka nagrajenca;
– za komuniciranje v zvezi z izvedbo fotografskega natečaja s sodelujočimi: elektronski naslov, telefon;
– za objavo nagrajencev na FB in spletni strani ter v svojih tiskanih medijih in v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v fotografskem natečaju: ime, priimek, kraj bivanja, fotografija ali videoposnetek nagrajencev ter elektronski naslov vseh sodelujočih,
– za izdelavo koledarja: ime, priimek, fotografija;
– za pošiljanje e-poštnih sporočil z informacijami o novostih in programih, predvidoma enkrat mesečno: elektronski naslov.
Organizator bo osebne podatke za izvedbo fotografskega natečaja hranil do zaključka le-tega, podatke namenjene nadaljnjemu obveščanju sodelujočih pa do preklica. Organizator pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

DOPOLNITEV K PRAVILNIKU
Za fotografe veljajo ista pravila obiskovanja kot za vse obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok.
Med obiskom se lahko zadržujete na učnih poteh, opazovališčih in objektih, namenjenih obiskovalcem: v centru za obiskovalce, osrednji opazovalnici in opazovalnem stolpu, izven teh površin in objektov pa zadrževanje ni dovoljeno. Več na: https://www.skocjanski-zatok.org/obisk/kodeks-vedenja/

INFORMACIJE IN KONTAKTI
Organizator fotografskega natečaja:
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Naravni rezervat Škocjanski zatok
Sermin 50, 6000 Koper
Tel.: 05/ 62 60 370
Spletna stran: https://www.skocjanski-zatok.org/
FB stran: https://www.facebook.com/skocjanskizatok/

Koordinatorka fotografskega natečaja: Bia Rakar, bia.rakar@dopps.si, 031-269-811

Fotografije za mesec januar zbiramo od 8.1.2018 do vključno 31.1.2018. Najkasneje 20. februarja 2018 bomo razglasili zmagovalno fotografijo za januar 2018.


Fotografski natečaj “NRŠZ – podobe iz močvirja 2018) – PRAVILNIK (PDF)
Fotografski natečaj “NRŠZ – podobe iz močvirja 2018” – PRIJAVNICA (PDF)

 

DONATORJI