Domov > Rezervat > Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, izvajalca javne službe upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Odgovorna uradna oseba: Rudolf Tekavčič, predsednik DOPPS
Tel.: 01 426 5875
E-pošta: dopps@dopps.si
Datum prve objave kataloga: 16.11.2018
Datum zadnje spremembe: 16.11.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.skocjanski-zatok.org/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Naslov: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (sedež DOPPS); Sermin 50, 6000 Koper (center za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok)
Telefon: +386 (0)5 626 03 70
Elektronski naslov: info@skocjanski-zatok.org (uprava, splošne informacije, informacije glede obiska in rezervacij)
Transakcijski račun: SI56 0430 2000 3155 297, odprt pri Nova KBM d. d.
Matična številka: 5215412
Identifikacijska številka za DDV: SI 68956029

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je izvajalec javne službe upravljanja zavarovanega območja Naravni rezervat Škocjanski zatok na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z Vlado RS.

DOPPS je neodvisna in neprofitna slovenska stanovska ornitološka organizacija, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. Delamo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Naše poslanstvo uresničujemo z naravovarstvenim, znanstvenoraziskovalnim, izobraževalnim in publicističnim delom ter s sodelovanjem z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok je naš osnovni namen ohranitev polslanih in sladkovodnih habitatnih tipov, ki so izjemni v slovenskem in mednarodnem prostoru, in habitatov ptic, ki tu v velikem številu gnezdijo, prezimujejo in se ustavljajo na selitvah, ter habitatov drugih domorodnih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Razvojni cilj naravnega rezervata je ureditev in delovanje za javnost odprtega naravnega rezervata, s čimer se obiskovalcem omogoča spoznavanje in doživljanje narave ter izobraževanje. Namen je tudi s pravili ravnanj in z izvajanjem upravljavskih nalog, vzdrževanjem in nadaljnjim izboljševanjem stanja habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst dosegati prej naštete varstvene cilje, hkrati pa omogočiti tudi spoznavanje in doživljanje narave z urejanjem in vzdrževanjem infrastrukture za obiskovalce in z izvajanjem programov za obiskovalce.

Organigram organa
Zaposleni v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok so organizirani kot posebna enota v okviru Sektorja naravni rezervati. V sektorju se skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest pisarne DOPPS opravljajo zlasti te naloge:
– vodenje naravnih rezervatov,
– upravljanje v skladu z načrti upravljanja,
– izvajanje naravovarstvenega nadzora, izobraževanja, monitoringa in upravljanja obiska,
– splošni razvoj posameznih področij dela v rezervatih ter
– izvajanje drugih nalog v skladu s cilji pisarne in v sodelovanju z drugimi sektorji ter splošnimi službami.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojni osebi: Bia Rakar koordinatorica izobraževanja in stikov z javnostmi (Sermin 50, 6000 Koper, bia.rakar@dopps.si, 031 269 811,) in Bojana Lipej, koordinatorica izobraževanja (Sermin 50, 6000 Koper, bojana.lipej@dopps.si, 051 680 442))

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Zakoni in podzakonski predpisi o NRŠZ
Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
Uredba o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024
Odlok o ureditvenem načrtu za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok

Zakon o ohranjanju narave in podzakonski akti
Zakon o ohranjanju narave
Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
Uredba o ekološko pomembnih območjih
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Uredba o habitatnih tipih
Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot
Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi
Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
Zakon o prekrških

Ostali okoljski akti
• Operativni program: Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020
Zakon o varstvu okolja
Zakon o vodah

Predpisi Evropske unije
Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic

Mednarodni dokumenti
Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992), v slovenskem pravnem redu ratificirana l. 1996
Konvencija CITES (PDF zgibanke)
• Bernska konvencija.
• Bonska konvencija.
• Konvencija o varstvu mokrišč (Ramsarska konvencija)
• Konvencija o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija)

Predpisi so dostopni na spletnih naslovih
• Register predpisov Republike Slovenije – veljavna zakonodaja, ki velja v Sloveniji: http://www.pisrs.si/Pis.web/
• veljavni predpisi s področja narave, okolja in prostora: http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
• Letna poročila o delu,
• Letni programi dela,
• Načrt upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok (2015–2024): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-4088/,
• Seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatk.

2.e Seznam vrst prekrškovnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ in seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje ali vodenje prekrškovnih postopkov
• postopek o prekršku (neposredno nadzira naravni rezervat v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave),
• postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja (upravlja podatkovne zbirke, ki se nanašajo na naravni rezervat).

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga:
• Borut Mozetič, Aleš Marsič in Daša Stavber

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc /

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk /

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
• programi dela,
• poročila o delu,
• delo Odbora za naravni rezervat.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa:
Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Opis dostopa preko spleta:
Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslovih: Bia Rakar (bia.rakar@dopps.si) in Bojana Lipej (bojana.lipej@dopps.si)

Opis fizičnega dostopa:
Katalog informacij javnega značaja je dostopen v tiskani obliki v centru za obiskovalce NRŠZ, Sermin 50, 6000 Koper, od torka do petka od 9. do 15. ure, po obvezni predhodni najavi. Stroški posredovanja informacij javnega značaja: po Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 ) in Ceniku materialnih stroškov za posredovanja in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) /

************

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strateški in programski dokumenti:

-> 10- Letno poročilo o delu:
Poročilo o izvajanju obveznosti iz koncesijske pogodbe ter načrtov upravljanja NRŠZ, 2009-2018 (PDF)

-> Letna poročila o delu

-> Letni programi dela

-> Seje Odbora Naravnega rezervata Škocjanski zatok