Domov > Rezervat > Varstvo narave > Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije, z osnovnim ciljem ohranjati biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Posebna varstvena območja, opredeljena na podlagi Direktive EU o ohranjanju prostoživečih ptic in Direktive EU o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Obe direktivi predstavljata mednarodno pravno osnovo in strokovni okvir evropskega varstva narave.

Na teh območjih je potrebno vzdrževati ugodno stanje z različnimi ukrepi ali pa nadaljevati z obstoječimi dejavnostmi (na primer s pašo ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju, nekatere dejavnosti je potrebno opuščati ali pa njihovo uvajanje preprečiti).

Območja Natura 2000 niso območja, ki bi bila izolirana od okolice in lokalnega prebivalstva ter bi omejevala človekove dejavnosti na teh območjih. Gre za varovana območja, kjer naj se izvajajo takšne aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in upoštevajo načela obeh direktiv.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena ZON je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04), s katero ureja razglasitev in način varstva posebnih varstvenih območij. kot tudi predloge potencialnih posebnih ohranitvenih območij.

Območja NATURA 2000 (SPA – posebna območja varstva na podlagi Direktive o pticah):
Identifikacijska številka za območje Škocjanski zatok: SI5000008
Vrste ptic, za katere je bilo opredeljeno posebno varstveno območje:

 • beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
 • bobnarica (Botaurus stellaris)
 • čapljica (Ixobrychus minutus)
 • čopasta čaplja (Ardeola ralloides)
 • kačar (Circaetus gallicus)
 • mala bela čaplja (Egretta garzetta)
 • mokož (Rallus aquaticus)
 • navadna čigra (Sterna hirundo)
 • plevica (Plegadis falcinellus)
 • polojnik (Himantopus himantopus)
 • rakar (Acrocephalus arundinaceus)
 • rjava čaplja (Ardea purpurea)
 • srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
 • togotnik (Philomachus pugnax)
 • veliki škurh (Numenius arquata)

Območja NATURA 2000 (POO –  posebna ohranitvena območja pomembna za Skupnost na podlagi Direktive o habitatih):
Identifikacijska številka za območje Škocjanski zatok: SI3000252*
Rastlinske in živalske vrste:

 • solinarka (Aphanius fasciatus)
 • ozki vrtenec (Vertigo angustior)

Habitatni tipi:
(1420) Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)
(1410) Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi)
(1310) Pionirski sestoji vrst rodu (Salicornia) in drugih enoletnic na mulju in pesku
(1150*) Obalne lagune
(1140) Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki

Opomba:
Znak ‘*’ pomeni prednostno rastlinsko ali živalsko vrsto ali prednostni habitatni tip ali območje, v katerem so prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi.

Več informacij o projektu Natura 2000 lahko preberete na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.