Domov > Rezervat > Varstvo narave > Zavarovano območje

Zavarovano območje

Dne 24. septembra 2013 je pričela veljati nova Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 75/2013), s katero se nadaljuje varovanje Škocjanskega zatoka, že od leta 1998 zavarovanega z Zakonu o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/1998) in njegovimi podzakonskimi akti:

 • Območje šteje za naravni rezervat iz 66. člena zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju: ZON), ki določa:

  Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.

  Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali.

  Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju lahko prepove ali omeji vrsta dejavnosti in posegov, pri čemer se upoštevajo značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja.

  (1) Na območju naravnega rezervata so prepovedana vsa ravnanja, posegi in dejavnosti, ki bi lahko negativno vplivali na živalske in rastlinske vrste, njihove habitate in habitatne tipe, in ki bi lahko spremenili ekološke in druge lastnosti naravnega rezervata, zlasti pa je prepovedano:

  1. graditi, postavljati ali nameščati kakršnekoli objekte, naprave in oznake;

  2. zasipavati, kopati ali drugače spreminjati oblikovanost in sestavo površja;

  3. odvzemati, zadrževati vodo ali drugače spreminjati vodni režim;

  4. dovajati industrijske, komunalne ali padavinske odpadne vode, ki ne dosegajo najvišjih standardov v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod;

  5. odlagati, metati ali nameščati kakršnekoli predmete ali snovi ali jih spuščati v vodo ali po njej;

  6. spreminjati naravno temperaturo in sestavo vode;

  7. kopati ali potapljati se;

  8. sekati, požigati ali drugače posegati v obrežno vegetacijo;

  9. izvajati vrtičkarstvo;

  10. izvajati lov in ribolov;

  11. odvzemati rastline in živali iz narave, izkopavati, lomiti, nabirati ali drugače poškodovati rastline in ravnati na način, s katerim se lahko vznemiri, poškoduje ali uniči živali;

  12. naseljevati, doseljevati ali gojiti rastline ali živali ter spuščati v naravo domače ali hišne živali;

  13. izvajati raziskave v času, na način in v obsegu, ki ni v skladu z varstvenimi cilji te uredbe;

  14. umetno osvetljevati ali zatemnjevati živali, njihove habitate ali katerekoli druge dele naravnega rezervata;

  15. povzročati hrup, ki presega mejne vrednosti za območje I. stopnje varstva pred hrupom v skladu s predpisi, ki urejajo hrup, razen če povzroča hrup obratovanje javne prometne infrastrukture, njena izgradnja ali vzdrževanje;

  16. povzročati eksplozije ali vibracije;

  17. organizirati in organizirano izvajati rekreacijske, športne, kulturne ali druge aktivnosti, prireditve ali shode, ki niso v skladu z varstvenimi cilji te uredbe;

  18. kuriti ogenj;

  19. uporabljati kakršnokoli plovilo ali vozilo, vključno s kolesi, zunaj dovozne ceste na parkirišče in zunaj parkirišča;

  20. puščati pse ali druge hišne živali s povodca;

  21. šotoriti, taboriti ali prenočevati v avtomobilu;

  22. snemati filme, videospote in druge video produkte za javno predvajanje, katerih vsebina je v nasprotju z varstvenimi cilji te uredbe;

  23. spreminjati namensko in dejansko rabo zemljišč v nasprotju z varstvenimi cilji te uredbe.

  (2) Na območju naravnega rezervata so poleg ravnanj iz prejšnjega odstavka prepovedana tudi ravnanja ob obiskovanju naravnega rezervata, ki so v nasprotju s 17., 18. in 19. členom te uredbe in pogoji obiskovanja, določenimi v načrtu upravljanja naravnega rezervata (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja), zlasti pa je prepovedano:

  1. hoditi zunaj urejenih poti in druge infrastrukture, namenjene obiskovanju;

  2. obiskovati naravni rezervat in se zadrževati v njem v času, ko živali potrebujejo mir, in na način, ki lahko poškoduje rastline ali je moteč za živali in druge obiskovalce, ter izvajati rekreacijske in športne aktivnosti v času, ko je v naravnem rezervatu veliko število obiskovalcev, in

  3. voditi obiskovalce po naravnem rezervatu, razen s pisnim dogovorom z upravljavcem.

  (3) V načrtu upravljanja se varstveni režimi iz prejšnjih dveh odstavkov podrobneje prostorsko in časovno umestijo in opredelijo. Za prepovedi iz 13., 17. in 22. točke prvega odstavka tega člena se v načrtu upravljanja določi tudi ravnanje, ki je v skladu z varstvenimi cilji te uredbe, oziroma tisto, ki je z njimi v nasprotju.

  (4) Ravnanje iz 11., 13., 17. in 22. točke prvega odstavka tega člena je treba prijaviti upravljavcu naravnega rezervata zaradi preveritve njihove skladnosti z načrtom upravljanja najmanj 15 dni pred nameravanim ravnanjem.

  (5) Če upravljavec naravnega rezervata ugotovi, da ravnanje iz prejšnjega odstavka ni v skladu z načrtom upravljanja, mora o tem obvestiti prijavitelja pred rokom, navedenim v prijavi za izvedbo ravnanja.