Domov > Obisk > Pogoji obiskovanja > 1.3 Podrobna pravila obiskovanja

1.3 Podrobna pravila obiskovanja

      • Vedenje obiskovalcev: Obiskovalci upoštevajo kodeks vedenja v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, ki ga upravljavec pripravi na podlagi varstvenega režima ter objavi na vidnem mestu v naravnem rezervatu in njegovi spletni strani. Upoštevajo tudi označevalne in usmerjevalne znake, ki so nameščeni v naravnem rezervatu, ter navodila in usmeritve upravljavca naravnega rezervata.
      • Vodenje skupin: Vodenje je obvezno za skupine z več kot desetimi obiskovalci in za vse šolske skupine (oziroma vse formalne izobraževalne skupine ne glede na stopnjo, od vrtcev do podiplomskih študentov) ne glede na število obiskovalcev v skupini ter vključuje spremljanje, usmerjanje in strokovno razlago. Vodenje skupin poteka po obvezni predhodni najavi in rezervaciji termina, izvaja pa ga upravljavec rezervata za plačilo. Na podlagi izobraževalnih in drugih programov za povečevanje znanja o naravi, ozaveščanje o pomenu njenega ohranjanja, privzgojo spoštljivega odnosa in odgovornega vedenja do narave ter ob uporabi različnih didaktičnih in drugih pripomočkov in infrastrukture za obisk oblikuje upravljavec različne programe vodenega obiska, ki lahko vključujejo različne elemente ponudbe naravnega rezervata. Upravljavec lahko v sodelovanju s ponudniki podobnih in dopolnjujočih se storitev pripravi tudi obsežnejšo ponudbo, katere del je obisk Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Ponudbo tovrstnih programov skupaj s cenikom in pogoji obiskovanja objavi na spletni strani in vidnem mestu v centru za obiskovalce. Pod enakimi pogoji, torej predhodni rezervaciji, v izvedbi upravljavca in za plačilo so različni programi vodenega obiska na voljo tudi manjšim skupinam in posameznim obiskovalcem.
      • Dovoljeni načini obiskovanja s pogoji: Dovoljeni načini obiskovanja so tisti, ki sledijo razvojnemu cilju naravnega rezervata in obiskovalcem omogočajo spoznavanje naravne vrednote in biotske raznovrstnosti ter doživljanje narave na način, ki naravo postavlja v središče pozornosti in privzgaja spoštljiv odnos in odgovorno vedenje do nje, ter izobraževanje. Primeri dovoljenih načinov obiskovanja pod pogojem, da potekajo ob upoštevanju varstvenega režima in drugih pogojev obiskovanja, so:
      • a. vodeni programi obiska, ki so usmerjeni v doseganje razvojnega cilja ter jih razvija, pripravlja in izvaja upravljavec,
       b. opazovanje živalskih in rastlinskih vrst ter življenjskih okolij,
       c. naravoslovno fotografiranje,
       d. umirjeni sprehodi po učni poti,
       e. rekreacija (npr. tek in nordijska hoja) zgolj ob terminih, ki jih določi upravljavec, ko obiskovalci s tovrstnimi aktivnostmi ne motijo drugih obiskovalcev.

      • Prepovedani načini obiskovanja: Prepovedani načini obiskovanja so vsi tisti, ki so kot taki opredeljeni v 6. členu uredbe ali so v nasprotju s 17., 18. in 19. členom uredbe ter varstvenimi in razvojnimi cilji naravnega rezervata ali s tukaj določenimi pogoji obiskovanja. Primeri prepovedanih načinov obiskovanja:
      • a. vsako obiskovanje in zadrževanje obiskovalcev zunaj urnika obiskovanja in v času, ko živali potrebujejo mir, in na način, ki lahko poškoduje rastline in živali, je moteč za živali in druge obiskovalce,
       b. obiskovanje, ki vsebuje kopanje ali potapljanje skupaj s spremljevalnimi aktivnostmi (npr. sončenje) ter druge vodne in druge športe,
       c. obiskovanje, ki vključuje kurjenje ognja, šotorjenje, taborjenje ali prenočevanje v avtomobilu,
       d. obiskovanje s psi in drugimi hišnimi živalmi, spuščenimi s povodca oziroma na dolgem povodcu, ki psom in drugimi hišnimi živalmi omogoča stik z živalmi neposredno ob učni poti,
       e. vsakršno zadrževanje zunaj urejenih poti in druge infrastrukture za obisk (center za obiskovalce, opazovalnice in opazovališča ter druga za obisk označena območja naravnega rezervata),
       f. hranjenje živali in vsak drug fizični stik s prostoživečimi in pašnimi živalmi v naravnem rezervatu brez izrecnega dovoljenja upravljavca,
       g. rekreacija ob terminih, ki jih upravljavec določi za izvedbo vodenih ogledov skupin in mirnih oblik obiskovanja, usmerjenih v spoznavanje in doživljanje narave.

      • Drugi načini obiskovanja, ki lahko negativno vplivajo na naravni rezervat: V primerih obiskovanja in aktivnosti, ki s tem načrtom še niso podrobno opredeljeni, ravna njihov predlagatelj na način, ki je določen s četrtim odstavkom člena uredbe. Načrtovano ravnanje prijavi upravljavcu rezervata zaradi preveritve njegove skladnosti z načrtom upravljanja najmanj 15 dni vnaprej, upravljavec pa ravna skladno s petim odstavkom istega člena. Na podlagi ugotovitev iz tega naslova upravljavec dopolni javno objavljen seznam dovoljenih in prepovedanih načinov obiskovanja, ki je za nadaljnje obiskovanje obvezujoč. Na enak način se dopolnjuje tudi seznam prepovedanih načinov obiskovanja, ki s tem načrtom še niso podrobno opredeljeni in se pojavijo kot ravnanja pri obiskovanju, neskladna z načrtom upravljanja, brez predhodne priglasitve upravljavcu.

      Prepovedani načini obiskovanja štejejo za prekrške skladno z 20. in 21. alinejo prvega odstavka 160.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in nadaljnji).