Home > News > Interesting observations of birds from 21.11.2021 to 23.11.2021

Interesting observations of birds from 21.11.2021 to 23.11.2021

Interesting observations: 21.11.2021 – 23.11.2021

 • GOLDEN PLOVER /PLUVIALIS APRICARIA: 1 os./ind.; bonifika
 • LAPWING/VANELLUS VANELLUS: 4 os./ind.; bonifika
 • Gadwall/Mareca strepera: 3 os./ind.;  bonifika
 • Shoveler/Spatula clypeata: 55  os./ind.; laguna & bonifika
 • Wigeon/Mareca penelope: 104 os./ind.;  laguna & bonifika
 • Teal/Anas crecca: 163 os./ind.; laguna & bonifika
 • Pochard /Aythya ferina:  2 os./ind.;  laguna
 • Cattle Egret/Bubulcus ibis: 3 os./ind.; bonifika
 • Marsh Harrier/Circus aeruginosus : 1 os./ind.; bonifika & laguna
 • Water Rail/Rallus aquaticus: 2 os./ind.;  bonifika
 • Coot/Fulica atra: 466 os./ind.;  laguna
 • DUNLIN/CALIDRIS ALPINA: 11 os./ind.;  laguna
 • Tringa nebularia: 15  os./ind.; laguna
 • Curlew/Numenius arquata:  2 os./ind.;  bonifika
 • Kinfisher /Alcedo atthis: 3 os./ind.; laguna & bonifika
 • Water Pipit/Anthus spinoletta: 9 os./ind.; laguna
 • Siskin/Spinus spinus : 10 os./ind.;  bonifika
 • Reed Bunting/Emberiza schoeniclus: 4 os./ind.; bonifika