Home > Notizie > Avviso – parte del sentiero circolare sarà chiusa

Avviso – parte del sentiero circolare sarà chiusa

PARTE DEL SENTIERO SARA’ CHIUSA circa fino alla fine di novembre 2020

Per lavori di manutenzione sul canale di deflusso del fiume Risano (Ara) parte del sentiero didattico/circolare (dal maneggio fino all’osservatorio n. 7) sarà CHIUSA dal 28 settembre fino alla conclusine dei lavori, prevista per la fine di novembre 2020.

Območje zaprtja učne poti v času rekonstrukcije in nadgradnje praga na Ari.Parte del sentiero circolare che sarà chiusa per la durata dei lavori di riparazione sul canale di deflusso del Risano.

Ukrep, ki je del nadgradnje obstoječe infrastrukture za uravnavanje nivojev vode v obeh hidrološko-ekoloških enotah naravnega rezervata in drugih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob ujmah, je vključen v Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 (Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023, Uradni list RS, št. 14/20) in se izvaja skladno z Letnim programom dela Narvnega rezervata Škocjanski zatok za leto 2020.