Home > Notizie > Evropski dan Nature 2000

Evropski dan Nature 2000

21. maja obeležujemo Evropski dan Nature 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije, z osnovnim ciljem ohranjati biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Z varstvom živali in rastlin v omrežju naravni okolij (habitatov) skrbimo za naravo v celoti, in s tem ohranjamo tudi pogoje za naše življenje.

Na osveženi spletni strani Natura 2000 lahko dobite več informacij o omrežju Natura 2000 v Sloveniji, vrstah, habitatnih tipih in aktualnih dogodkih ter projektnih aktivnostih.
http://www.natura2000.si/

Tudi Naravni rezervat Škocjanski zatok je vključen v mrežo območij Natura 2000, in to ne le z eno vrsto / habitatnim tipom.
Posebno varstveno območje (na podlagi Ptičje direktive) Škocjanski zatok je bilo opredeljeno za spodaj navedene vrste ptic:
🐦 beločeli deževnik (Charadrius alexandrinus)
🐦 bobnarica (Botaurus stellaris)
🐦 čapljica (Ixobrychus minutus)
🐦 čopasta čaplja (Ardeola ralloides)
🐦 kačar (Circaetus gallicus)
🐦 mala bela čaplja (Egretta garzetta)
🐦 mokož (Rallus aquaticus)
🐦 navadna čigra (Sterna hirundo)
🐦 plevica (Plegadis falcinellus)
🐦 polojnik (Himantopus himantopus)
🐦 rakar (Acrocephalus arundinaceus)
🐦 rjava čaplja (Ardea purpurea)
🐦 srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus)
🐦 togotnik (Philomachus pugnax)
🐦 veliki škurh (Numenius arquata)

Bobnarica, foto: Vinka KastelicBobnarica, foto: Vinka Kastelic

Posebno ohranitveno območje pomembno za Skupnost na podlagi Direktive o habitatih Škocjanski zatok je bilo opredeljeno za živalski vrsti:
🐟 solinarka (Aphanius fasciatus)
🐌 ozki vrtenec (Vertigo angustior)
ter habitatne tipe:
🌱 (1420) Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)
🌱 (1410) Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi)
🌱 (1310) Pionirski sestoji vrst rodu (Salicornia) in drugih enoletnic na mulju in pesku
🌊 (1150*) Obalne lagune
🌱 (1140) Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki