Domov > Novice > Izlov tujerodne invazivne vrste popisane sklednice

Izlov tujerodne invazivne vrste popisane sklednice

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok smo v mesecu juliju pričeli z načrtnim odstranjevanjem odraslih in mladih osebkov invazivne tujerodne popisane sklednice (Trachemys scripta). V skoraj dveh mesecih smo v postavljene vrše izlovili več kot 100 želv, med njimi največ rdečevratk. Ne glede na visoko številko ujetih popisanih sklednic, pa smo v okviru vsakotedenskega opazovanja odprtih vodnih površin na sladkovodnem delu prešteli še veliko osebkov.

Z izlovom močno razširjene popisane sklednice pa smo v vrše ujeli tudi 9 osebkov močvirske sklednice (Emys orbicularis). Leta 2015 sta bila dva osebka ujeta v sladkovodni mlaki Jezerce, v letošnjem letu pa smo močvirsko sklednico ujeli tudi na sladkovodnem delu ob učni poti.

Močvirske sklednice (Emys orbicularis) v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, foto: Kim Ferjančič

Močvirska sklednica iz družine sklednic (Emydidae), je edina domorodna predstavnica sladkovodnih vrst želv v Sloveniji. Na rdečem seznamu ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ima status prizadeta vrsta (E – endangered), kar pomeni, da je njen obstanek na območju Slovenije malo verjeten brez ustreznih ukrepov za zmanjšanje dejavnikov, ki jo potencialno ogrožajo (Ur.l. RS št. 82/02, 42/10). V okviru slovenske zakonodaje je Zaščitena še z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Ur.l. RS št. 46/2004, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08), poleg tega je vključena tudi v omrežje NATURA 2000.

Izlov in odstranjevanje popisane sklednice izvajamo v okviru »Ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča in za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst”, financiranih s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.